ลงทะเบียนครบแต่รายวิชาไม่มีให้ประเมินต้องทำอย่างไร ?

ตอบ : ให้นำสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนมาติดต่อที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มรายวิชาที่เรียน