กรอก e-mail ผิด ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

ตอบ : นำหลักฐานต่อไปนี้มาส่งที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 1. สำเนาบัตรประชาชน 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมลายเซ็น เขียนแจ้งเปลี่ยน e-mail ใหม่ เนื่องจากกรอก e-mail ผิด หรือ เข้าใช้งาน e-mail ไม่ได้