ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบการประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามจังหวัดพิษณุโลก

 
 ล๊อกอินสำหรับนักศึกษา
Username :  
Password :  
 
 ล๊อกอินสำหรับอาจารย์
Username :  
Password :  
 
 จำนวนคนเข้าใช้งาน
41312 คน 
 


     สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ทุกคน ทุกชั้นปี ที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนส่งรหัสผ่านเข้าอีเมล์ ท่านสามารถสมัครได้ โดยทำการกรอก รหัสนักศึกษาและ e-mail ที่ท่านใช้อยู่เป็นประจำและสามารถเปิดใช้งานได้จริง หลังจากนั้นระบบจะทำการส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง e-mail ที่ท่านได้ทำการสมัครไว้ หากพบปัญหา ให้ปฏิบัติดังนี้ ในการติดต่อทุกครั้งให้นักศึกษานำสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา มาด้วยทุกครั้ง ติดต่อได้ที่ห้องสำนักงาน ชั้น 1 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 

ใช้สำหรับลงทะเบียนส่งรหัสผ่านเข้าอีเมล์ครั้งแรกเท่านั้น (สมัครได้ครั้งเดียว)
รหัสนักศึกษา :  
e-mail :  
ลืมรหัสผ่าน
หมายเหตุ

    * หากต้องการเปลี่ยนอีเมล์ใหม่ หรืออีเมล์ถูกบล็อคใช้งานไม่ได้ ติดต่อได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสำนักงาน ชั้น 1
    ** หากจำรหัสผ่านไม่ได้ให้คลิกที่ส่วนของ ลืมรหัสผ่าน ไม่จำกัดจำนวนในการส่ง


  ข่าวประชาสัมพันธ์


     นักศึกษาปริญญาตรี ภาคปกติ นักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาปริญญาเอก ทุกคน จะต้องทำการประเมินการสอนอาจารย์ ผ่านระบบประเมินการสอนออนไลน์ให้ครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน มิฉะนั้นนักศึกษาจะไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบผลการเรียนได้

    เฉพาะนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 ทุกคน ทุกคณะ สามารถเข้าประเมินได้แล้วตั้งแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2557 ถึง 30 พฤศจิกายน 2557
        
หากมีข้อสงสัยในการใช้งานหรือเข้าระบบไม่ได้  โทร.055-267200 ต่อ 9415
 
   หมายเหตุ
  การเข้าระบบ ในส่วนของนักศึกษา
     - Username คือ รหัสนักศึกษา       เช่น ( 543244056 )
     - Password คือ ได้จากที่ระบบส่งให้ทางอีเมล์ หากลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่   ระบบจะส่งรหัสผ่านใหม่ไปยัง e-mail ที่ท่านได้สมัครไว้
  การเข้าระบบ ในส่วนของอาจารย์
     - Username และ Password นั้น สามารถขอได้ที่ คณะที่ท่านสังกัดอยู่ หรือโทร. โทร.055-267200 ต่อ 9415

 
คู่มือการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูล
ประเภทของผู้ใช้ สิทธิการเข้าถึงข้อมูล
View Password Edit Modify Grant
นักศึกษา    
อาจารย์  
ผู้ดูแลระบบ

หมายเหตุ
      • View - ผู้ใช้สามารถเรียกดูข้อมูล
      • Password - ผู้ใช้จะต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าระบบ
      • Edit - ผู้ใช้มีสิทธิในการป้อนข้อมูลหรือปรับปรุงข้อมูล
      • Modify - ผู้ใช้มีสิทธิในการปรับปรุงข้อมูล
      • Grant - ผู้ใช้มีสิทธิในการสร้างและกำหนดสิทธิผู้ใช้อื่น ๆ