ท่านประเมินการสอนออนไลน์ยังไม่ครบทุกรายวิชาในเทอมนี้ กรุณาประเมินให้ครบทุกรายวิชา ท่านจึงจะสามารถดูเกรดได้

ไปยังหน้าประเมินการสอนออนไลน์ คลิกที่นี่